Names proposed in 'Orongia'

m
medialis motueka
w
whangamoa