Bibliography

Chen, Z. F. & Z. H. Zhang, 1991. Fauna of Zhejiang: Araneida. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)