Bibliography

Workman, T., 1896. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)