Bibliography

Utochkin, A. S., 1960c. Materialy k faune paukov roda Oxyptila Sim. v SSSR. Uchenye zap. Permsk. gos. Univ. 13: 47-61.[see names] (PDF not available.)