Bibliography

Tongiorgi, P., 1964. Un ragno caratteristico dei terreni salmastri: Pardosa luctinosa Simon [=Pardosa entzi (Chyzer)] (Araneae-Lycosidae). Monitore zool. ital. 72: 243-253.[see names] (PDF not available.)