Bibliography

Thorell, T., 1859. Nya exotiska Epeirider. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)