Bibliography

Thomas, M., 1953. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)