Bibliography

Strand, E., 1907k. Süd- und ostasiatische Spin Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)