Bibliography

Sorensen, W., 1898. Arachnida Groenlandica (Acaris exceptis). Vidensk Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)