Bibliography

Simon, E., 1884a. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)