Bibliography

Simon, E., 1870b. Aranéides noveaux ou peu connus du midi de l'Europe. sulle specie europee della famiglia degli Attidi Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)