Bibliography

Simon, E., 1864. Histoire n Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)