Bibliography

Saito, S., 1959. The Spider Bo Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)