Bibliography

Ribera A., C., 1981b. Sobre els gèneres Lessertia i Scotoneta (Arachnida, Araneae) a les cavitats de la península Ibèrica. Treb. Inst. catal. Hist. nat. 9: 157-161.[see names] (PDF not available.)