Bibliography

Ramírez, M. J., 1991. Revisión y filogenia del género Acanthoceto M. Leitao (Araneae, Anyphaenidae). Re Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)