Bibliography

Odenwall, E., 1901. Araneae nonnullae Sibiriae transbaicalensis. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)