Bibliography

Latreille, P. A., 1809. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)