Bibliography

Kulczynski, W., 1916. Araneae Sibiriae occidentalis arcticae. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)