Bibliography

Bellmann, H., 1997. Kosmos-Atlas Spinnenti Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)