Bibliography

Heimer, S. & W. Nentwig, 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ei Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)