Bibliography

Hahn, C. W., 1833b. Mo Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)