Bibliography

Fourcroy, A. F. de, 1785. Entomologia parisiensis; sive catalogus insectorum quae in Agro parisiens Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)