Bibliography

Eskov, K. Y., 1990b. On the erigonine spider genera Dactylopisthes Simon, 1884 and Dactylopisthoides gen. nov. (Arachnida, Araneae: Linyphiidae). Reichenbachia 28: 1-5.[see names] (PDF not available.)