Bibliography

Ergashev, N. E., 1990. [Ecology of poisonous spide Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)