Bibliography

Azheganova, N. S., 1971. Pauki-volki (Lycosidae): Permskoi oblasti Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)