Bibliography

Azheganova, N. S., 1968. Kratkii opredelitel' paukov (Aranei) lesnoi i Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)