Bibliography

Yuan, Z.-y., R. Sun, J. Chen, J. J. L. Rowley, Z. Wu, S. Hou, S. Wang, and J. Che. 2017. A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Guangxi, China. Zootaxa 4300: 551–570.