Search for Taxon: "Thorius smithi"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Genus: Thorius
Species: Thorius smithi
Synonym: Thorius smithi Hanken and Wake, 1994