Search for Taxon: "Synapturanus mirandaribeiroi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Otophryninae
Species: Synapturanus mirandaribeiroi
Synonym: Synapturanus mirandaribeiroi Nelson and Lescure, 1975