Search for Taxon: "Pyxicephalus edulis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Pyxicephalinae
Species: Pyxicephalus edulis
Synonym: Pyxicephalus edulis Peters, 1854
Synonym: Pyxicephalus edulis Perret, 1966
Synonym: Pyxicephalus edulis Perret, 1966