Search for Taxon: "Pseudophilautus zorro"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus zorro
Synonym: Pseudophilautus zorro Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009