Search for Taxon: "Pseudophilautus tanu"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus tanu
Synonym: Pseudophilautus tanu Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009