Search for Taxon: "Pseudophilautus macropus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus macropus
Synonym: Pseudophilautus macropus Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009