Search for Taxon: "Pseudophilautus limbus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus limbus
Synonym: Pseudophilautus limbus Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009