Search for Taxon: "Pseudophilautus decoris"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Pseudophilautus decoris
Synonym: Pseudophilautus decoris Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009