Search for Taxon: "Pseudis cardosoi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Hylidae
Subfamily: Pseudinae
Genus: Pseudis
Species: Pseudis cardosoi
Synonym: Pseudis cardosoi Kwet, 2000