Search for Taxon: "Pristimantis factiosus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis factiosus
Synonym: Pristimantis factiosus Heinicke, Duellman, and Hedges, 2007
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) factiosus Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008