Search for Taxon: "Platymantis pygmaeus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Platymantis pygmaeus
Synonym: Platymantis pygmaeus Alcala, Brown, and Diesmos, 1998