Search for Taxon: "Pachytriton archospotus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Pleurodelinae
Species: Pachytriton archospotus
Synonym: Pachytriton archospotus Shen, Shen, and Mo, 2008