Search for Taxon: "Liuixalus shiwandashan"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Liuixalus shiwandashan
Synonym: Liuixalus shiwandashan Li, Mo, Xie, and Jiang in Qin, Mo, Jiang, Cai, Xie, Jiang, Murphy, Li, and Wang, 2015