Search for Taxon: "Liuixalus ocellatus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Liuixalus ocellatus
Synonym: Liuixalus ocellatus Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009