Search for Taxon: "Litoria adelaidensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Litoriinae
Genus: Litoria
Species: Litoria adelaidensis
Synonym: Litoria adelaidensis Tyler, 1971