Search for Taxon: "Leptodactylus oreomantis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Leptodactylus oreomantis
Synonym: Leptodactylus oreomantis Carvalho, Leite, and Pezzuti, 2013