Search for Taxon: "Leptobrachella alpina"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Leptobrachella alpina
Synonym: Leptobrachella alpina  Chen, Poyarkov, Suwannapoom, Lathrop, Wu, Zhou, Yuan, Jin, Chen, Liu, Nguyen, Nguyen, Duong, Eto, Nishikawa, Matsui, Orlov, Stuart, Brown, Rowley, Murphy, Wang, and Che, 2018