Search for Taxon: "Leiopelmatidae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Leiopelmatidae
Synonym: Leiopelmatidae Stephenson, 1951