Search for Taxon: "Lankanectes corrugatus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Lankanectes corrugatus
Synonym: Lankanectes corrugatus Dubois and Ohler, 2001