Search for Taxon: "Kurixalus berylliniris"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Kurixalus berylliniris
Synonym: Kurixalus  berylliniris Wu, Huang, Tsai, Li, Jhang, and Wu, 2016