Search for Taxon: "Gracixalus medogensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Gracixalus medogensis
Synonym: Gracixalus medogensis Li, Che, Murphy, Zhao, Zhao, Rao, and Zhang, 2009