Search for Taxon: "Gracixalus jinxiuensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Gracixalus jinxiuensis
Synonym: Gracixalus jinxiuensis Yu, Rao, Zhang, and Yang, 2009