Search for Taxon: "Eleutherodactylus zeus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus zeus
Synonym: Eleutherodactylus zeus Schwartz, 1958